تقدیم به زنان مبارز هشت مارس

به جنگ تا بجنگیم!

آنها هم می روند

شناسه‌ی مسروقه

آرزوی آزاد زیستن

در کویر حجاب!

دو شعر از

تکه‌های دلم...

وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﻧﮕﮭﺎی رود ﺧﺎﻧﮫ و درﯾﺎ که ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر کشیده است

این شاھکار ھنری یک پناھجوی سوریه در بندر کاله در شمال فرانسه است که وضعیت پناھندگان را با سنگھای رود خانه و دریا به تصویر درآورده .

پرسه در پرلاشز

یکشنبه یازدهم ماه یونی دوهزار و سیزده- پاریس