به جنگ تا بجنگیم!

آنها هم می روند

شناسه‌ی مسروقه

آرزوی آزاد زیستن

در کویر حجاب!

دو شعر از

تکه‌های دلم...

وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﻧﮕﮭﺎی رود ﺧﺎﻧﮫ و درﯾﺎ که ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر کشیده است

این شاھکار ھنری یک پناھجوی سوریه در بندر کاله در شمال فرانسه است که وضعیت پناھندگان را با سنگھای رود خانه و دریا به تصویر درآورده .

پرسه در پرلاشز

یکشنبه یازدهم ماه یونی دوهزار و سیزده- پاریس

مرز قصه و واقعیت کجاست؟