تکه‌های دلم...

وﺿﻌﯾت ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﻧﮕﮭﺎی رود ﺧﺎﻧﮫ و درﯾﺎ که ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر کشیده است

این شاھکار ھنری یک پناھجوی سوریه در بندر کاله در شمال فرانسه است که وضعیت پناھندگان را با سنگھای رود خانه و دریا به تصویر درآورده .

پرسه در پرلاشز

یکشنبه یازدهم ماه یونی دوهزار و سیزده- پاریس

مرز قصه و واقعیت کجاست؟

شعری به یاد نادیا شاعر افغانستانی

ترانه تصور کن!

دلواپس توام، اما بیمناک نیستم

یک سطل انتقام

برای سکینه محمدی زنی که او را خودکشی دادند.

آی ای شب زدگان