شعری از زیبا کرباشی

شعری: دم داغ کارزار

زن و نوروز: این شعر در حمایت از کارزار زنان، روز ۷ مارس در انتهای تظاهرات، در دن‌هاگ (لاهه) توسط شاعر خوانده شد.

تغییر بدون مبارزه ممکن نیست!

پس ما با هر زنی که آزاد است صحبت می کنیم که حرف بزند
با این تقاضا
صدای خود را به کار بگیر

تقدیم به زنان مبارز هشت مارس

به جنگ تا بجنگیم!

آنها هم می روند

شناسه‌ی مسروقه

آرزوی آزاد زیستن

در کویر حجاب!

دو شعر از