تقدیم به زنان مبارز هشت مارس

به جنگ تا بجنگیم!

آنها هم می روند

شناسه‌ی مسروقه

آرزوی آزاد زیستن

در کویر حجاب!

دو شعر از

تکه‌های دلم...