خواندن متن بیانیه هشت مارس به زبان آلمانی در برلین

خواندن بیانیه توسط یکی از فعالین زنان هشت مارس در برلین

خواندن پیام در گردهم آیی اعتراضی در شهر برمنِ- آلمان

پیام ارسالی از کابل به سازمان زنان هشت مارس! - آزاده

آکسیون حمایت از مبارزات مردم ایران - آمستردام

پیام ارسالی به سازمان زنان هشت مارس از کابل - شعله

۲۴سپتامبر ٢٠٢٢ میدان دام آمستردام و حضور چشمگیر جوانان

۲۴سپتامبر ٢٠٢٢ میدان دام آمستردام، حضور جوانان در این آکسیون چشمگیر بود. شرکت کنندگان از شهرهای دور و نزدیک هلند آمده و خشم و نفرت خودشان را از جنایات رژیم جمهوری اسلامی در شعارهای رادیکال و با صدای بلند ابراز می کرد. همچنین در حمایت از اعتراضات زنان علیه حجاب اجباری در ایران، این سمبل اسارت و بردگی زنان را به آتش کشیده شد. برگزار کنندگان: - سازمان زنان هشت مارس مارس (ایران- افغانستان) / - بخشی از نيروهای چپ انقلابی و کمونيست

فیلم کوتاه از آکسیون حمایت از مبارزات مردم ایران و در اعتراض به قتل مهسا «ژینا» امینی

۲۴سپتامبر ٢٠٢٢ میدان دام آمستردام- حجاب سوزان

تظاهرات زنان در تونس!