اعتراض به حجاب اجباری در ایران

تهیه کننده هشت مارس

راهپیمایی زنان در اسفند ۱۳۵۷- بریده‌ای از جلد اول کتاب خیزش زنان ایران

تهیه کننده هشت مارس

آزادی پوشش را در مبارزه با حاکمیت اسلامی به دست خواهیم آورد

تهیه کننده هشت مارس

ما منتظر تغییر قانون نیستیم!

تهیه کننده هشت مارس

آکسیون به مناسبت روز جهانی زن مقابل سفارت جمهوری اسلامی- بروکسل

اجازه پرواز را با پرواز کردن می‌گیریم!

تهیه کننده: هشت مارس

فیلم «سال صفر» ۱۳۵۷ زنان علیه حجاب اجباری

تهیه کننده: هشت مارس

پیام سازمان زنان هشت مارس در روز جهانی زن - لندن

تظاهرات حمایت از خیزش ۹۶ مردم ایران - آمستردام

آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت- لندن