بر عليه موج اعدام های وحشيانه اخير به پا خيزيم!

برنامه های گوناگون به مناسبت روز جهانی زن در کشورهای مختلف

راهپیمایی در دفاع از مردم ایران- لندن

راهپیمائی در دفاع از مبارزات زنان علیه جمهوری زن ستیز اسلامی در ۷ مارس ۲۰۱۰

آﮐﺴﯿﻮن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺟﻠﺴﮫ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در دﻓﺎع از ﻣﺒﺎرزات زﻧﺎن اﯾﺮان ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻤﮭﻮری زن ﺳﺘﯿﺰ اﺳﻼﻣﯽ- بروکسل

دعوت به پیوستن به راهپیمائی به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زنان - پاریس

فراخوان آکسیون ها بمناسبت روز جهانی زن در چند کشور- ۸ مارس ۲۰۱۰

فراخوان مراسم روز جهانی زن ۲۰۱۰ -لاهه

دﻋﻮت ﺑﮫ راھﭙﯿﻤﺎﺋﯽ ۸ ﻣﺎرس روز ﺟﮭﺎﻧﯽ زن را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ. - روﺗﺮدام

هشت مارس  روز جهانی زن را گرامی می داریم - برمن