فراخوان دعوت به آکسیون - دن هاگ

روز جهانی مبارزه علیه خشونت بر زنان زنان و مردان آزدایخواه‌؛ مترقی و رادیکال: این آکسیون اعتراضی جای همه کسانی است که می خواهند به هر شکل از خشونت علیه زنان پایان دهند.

گزارش اکسیون ۳۰امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران - خرونیگن

آکسیون حمایتی از مبارزات دی ماه ۱۳۹۶- آمستردام

گزارش ۸ مارس روز اتحاد در همبستگی با مبارزات جهانی زنان - آمستردام

فراخوان روز 8 مارس - آمستردام

روز اتحاد؛ همبستگی و صف‌آرائی‌ مبارزات جهانی زنان: ۸ مارس روز همبستگی بین المللی زنان در سراسر جهان؛ برای تحقق آزادی و رهایی شان به خیابان می آیند.

گزارشی از مراسم روز کومه له - آمستردام

پیام سازمان زنان هشت مارس هلند در مراسم روز کومه له - آمستردام

ضمن گرامی داشت روز کوموله؛ با ادای احترام؛ به همه مبارزینی که؛ جانشان را نثار آرمان های بزرگ و انسانی شان کردند؛ تا دنیای تاریکی را که مرتجعین؛ ستم گران و استثمارگران تاریخ؛ به مردم جهان تحمیل کرده اند را پاک کنند، و روشنایی فردای, بدون ستم و اسثتمار را، نوید دهند.

تظاهرات حمایت از خیزش ۹۶ مردم ایران - آمستردام