گزارشی از شرکت در آکسیون اول اکتبر ۲۰۲۲ در برلین

گزارش کوتاه گردهم آیی اعتراضی در شهر برمنِ آلمان

خواندن پیام در گردهم آیی اعتراضی در شهر برمنِ- آلمان

اعلام همبستگی پرشورطاهر شمس یکی از زنان مبارز افغانستان از مبارزات زنان ایران

به دنبال قتل ژینا امینی، در حمایت از اعتراضات گسترده مردم مبارز ایران، در شهرهای مختلف جهان، نفرت و انزجار خود را از کلیت نظام حاکم در ایران و خواست عمومی ستم دیدگان ایران یعنی سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان رسانده اند. شنبه نهم مهرماه، برای چندمین بار در شهر برلینِ آلمان تظاهرات بسیار بزرگی در همین رابطه، با بیش از ۵۰۰۰ شرکت کننده، درمرکز شهر برگزار شد. اعلام همبستگی پرشور یکی از زنان افغانستانی، عضو «سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)» را با مبارزات زنان ایران، در همین تظاهرات شاهد هستیم.

تصاویری از روز جهانی کارگر در فرانکفورت

روز جهانی کارگر در شهر فرانکفورت

گزارشی کوتاه از روز جهانی کارگر در شهر برمن

گزارشی از روز جهانی زن در فرانکفورت