نمایش با ترانه زن زندگی آزادی -برلین

گزارشی از آکسیون‌های مشترک سراسری در حمایت از قیام ایران- برمن

در روز ۲۱ ژانویه: علیه سرکوب و برای مقاومت

گزارش نشستی در حمایت از خیزش ١٤٠١ایران و کنفرانس زنان پایه- برمن

تاریخچه کوتاه مبارزات زنان ایران از زمان قدرت گیری جمهوری اسلامی تا کنون و خیزش قهرمانانه ماه های اخیر

گزارش فعالیت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان در آلمان- شهر برمن

صف بزرگی از تظاهراتی هم که از طرف نیروهای رادیکال شهر در حمایت از مبارزات در ایران و به ویژه در کردستان، ترتیب داده شده بود، مطابق هماهنگی که از پیش با جمع ما داشتند، از میانۀ برنامه به ما پیوستند و همه با هم راهپیمایی بزرگ و پر شوری را ادامه دادیم.

روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان- برمن

سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)، این روز جهانی را در گردهمایی اعتراضی در حمایت از مبارزات زنان ایران و کردستان، همراه با سایر نیروهای فعال در کنفرانس زنان شهر برمن برگزار کردند. این گردهمایی همراه بود با موزیک زنده و میکروفون آزاد.

گزارشی از گردهم آیی اعتراضی در شهر برمنِ

برای همبستگی با خیزش مردمی در ایران

خواندن بیانیه هشت مارس در آکسیون - برمن

گزارشی از تظاهرات عظیم ایرانیان در شهر برلین