پیام سازمان زنان هشت مارس در روز جهانی زن - لندن

تظاهرات حمایت از خیزش ۹۶ مردم ایران - آمستردام

آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت- لندن

در اعتراض به سفر ظریف به بروکسل

در اعتراض به سفر ظریف - مقابل مقر اتحادیه اروپا در بروکسل

نه می‌بخشیم! نه فراموش می‌کنیم! تظاهرات مقابل سفارت حمهوری اسلامی- بروکسل

پیام کارزار زنان در آکسیون حمایت از مردم ایران مقابل سفارت- لندن

آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت رژیم جمهوری اسلامی - لندن

فیلم اول

تظاهرات اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی - لندن

فیلم دوم

پیام کارزار زنان: در حمایت از مردم ایران در مقابل سفارت ایران- لندن