آکسیون حمایتی از مبارزات دی ماه ۱۳۹۶- آمستردام

بریده‌ای از کتاب خیزش زنان ایران اسفند ۱۳۵۷ دفتر اول تولدی دیگر

بخش دوم: تهیه کننده هشت مارس

علیه حجاب اجباری در ایران

تهیه کننده هشت مارس

اعتراض به حجاب اجباری در ایران

تهیه کننده هشت مارس

راهپیمایی زنان در اسفند ۱۳۵۷- بریده‌ای از جلد اول کتاب خیزش زنان ایران

تهیه کننده هشت مارس

آزادی پوشش را در مبارزه با حاکمیت اسلامی به دست خواهیم آورد

تهیه کننده هشت مارس

ما منتظر تغییر قانون نیستیم!

تهیه کننده هشت مارس

آکسیون به مناسبت روز جهانی زن مقابل سفارت جمهوری اسلامی- بروکسل

اجازه پرواز را با پرواز کردن می‌گیریم!

تهیه کننده: هشت مارس

فیلم «سال صفر» ۱۳۵۷ زنان علیه حجاب اجباری

تهیه کننده: هشت مارس