خواندن بیانیه هشت مارس در آکسیون - برمن

خواندن متن بیانیه هشت مارس به زبان آلمانی در برلین

خواندن بیانیه توسط یکی از فعالین زنان هشت مارس در برلین

خواندن پیام در گردهم آیی اعتراضی در شهر برمنِ- آلمان

پیام ارسالی از کابل به سازمان زنان هشت مارس! - آزاده

آکسیون حمایت از مبارزات مردم ایران - آمستردام

پیام ارسالی به سازمان زنان هشت مارس از کابل - شعله

۲۴سپتامبر ٢٠٢٢ میدان دام آمستردام و حضور چشمگیر جوانان

۲۴سپتامبر ٢٠٢٢ میدان دام آمستردام، حضور جوانان در این آکسیون چشمگیر بود. شرکت کنندگان از شهرهای دور و نزدیک هلند آمده و خشم و نفرت خودشان را از جنایات رژیم جمهوری اسلامی در شعارهای رادیکال و با صدای بلند ابراز می کرد. همچنین در حمایت از اعتراضات زنان علیه حجاب اجباری در ایران، این سمبل اسارت و بردگی زنان را به آتش کشیده شد. برگزار کنندگان: - سازمان زنان هشت مارس مارس (ایران- افغانستان) / - بخشی از نيروهای چپ انقلابی و کمونيست

فیلم کوتاه از آکسیون حمایت از مبارزات مردم ایران و در اعتراض به قتل مهسا «ژینا» امینی

۲۴سپتامبر ٢٠٢٢ میدان دام آمستردام- حجاب سوزان