روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان- برمن

سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)، این روز جهانی را در گردهمایی اعتراضی در حمایت از مبارزات زنان ایران و کردستان، همراه با سایر نیروهای فعال در کنفرانس زنان شهر برمن برگزار کردند. این گردهمایی همراه بود با موزیک زنده و میکروفون آزاد.

گزارشی از گردهم آیی اعتراضی در شهر برمنِ

برای همبستگی با خیزش مردمی در ایران

خواندن بیانیه هشت مارس در آکسیون - برمن

گزارشی از تظاهرات عظیم ایرانیان در شهر برلین

خواندن متن بیانیه هشت مارس به زبان آلمانی در برلین

گزارش از گردهم آیی در همبستگی با قیام مردمی در ایران- برلین

گزارش کوتاه تظاهرات اعتراضی در برلین در اعتراض به نسل کشی هزاره ها در افغانستان

خواندن بیانیه توسط یکی از فعالین زنان هشت مارس در برلین