سونیتا علی زاده رپر جوان افغانستانی، در اعتراض به حکومت زنستیز و متجاوز طالبان و حجاب اجباری، جلوی دوربین حجاب از سر برگرفت!

تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان، همزمان در ده ها شهر ایران

سرودی برای «رزا لوکزامبورگ» و «کارل لیبکنشت»

ادامه اعتراضات زنان افغانستان با شعار نویسی بر روی دیوارها

فراخوان ایستادگی در مقابل طالبان را به مردم ستمدیده افغانستان و جهان، با تداوم مبارزات شان می دهند.

"طناب دار" اثر جدید توماج صالحی

ما اومدیم بجنگیم بجنگ تا بجنگیم! صدا مردم خشمگین در مراسم وادع با بکتاش آبتین

هم‌خوانی سرود «خون ارغوان‌ها» در بدرقه‌ی بکتاش آبتین

یکی دیگر از ما را کشتند! از خون جوانان وطن

سخنان بکتاش آبتین قبل از رفتن به زندان

شعر «وطن» با صدای «بکتاش آبتین»