دسته هشت مارچ زنان افغانستان

جنبش زنان تحت ستم افغانستان

شهرزاد مجاب و امیر حسن پور

راوی

صادق صادقی

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)

همچنان گل مینای جوان - گروه پروسه

مسعود و مینا

ناصر مهاجر

ماریا رشید