اتحادیه پناهندگان ملی و دموکرات افغانهای مقیم اتریش (حریت)

در رثای رفيق مينا حق شناس

به همه خویشان، نزدیکان و یاران مینا!

گلاویژ حسینی

شهین حیدری

آناهیتا رحمانی

کمیته جوانان ایرانی – بلژیک

طاهره

فرشته بهاری

تراب حق شناس