گنجی و نمایندگی زندانیان سیاسی قتل عام شده در تابستان ۱۳۶۷!

گلزار خاوران چون سند جنايت جمهوری اسلامی در تاريخ باقی خواهد ماند! به مناسبت هفدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی

به مناسبت هفدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی

به مناسبت هفدمین سالگرد زندانیان سیاسی سال ۶۷- ندا

ياد جانباختگان قتل عام سال ۶۷ گرامی باد! / زخمی هميشه تازه!

متن حکم خمينی، در کشتار شهريور ۶٧

قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷: داغ ننگی بر پیشانی جمهوری اسلامی!

متن سخنرانی ۱۵ سالگرد قتل عام زندانيان سياسی

گفتگو با خاطره زندانی سیاسی سابق

متن سخنرانی آذر درخشان در مراسم چهاردهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی – لندن