سر سخن: در سرزمینی که جان زنان ارزانتر از مزد گورکن است!

گردنبند مقدس با چشم بند توهم!

فقر، جنگ و جهانی شدن خشونت عليه زنان

قتل های ناموسی

محدودیت ھای زنان در فعالیت اجتماعی و رابطه آن با تبعیض جنسی

سرسخن: فاتحان شکست خورده در خیابان های بغداد!

خواھران ماگدالین تراژدی مذھب، مرگ و ديگرھیچ!

دين و پیامدھاي ھای آن، سنت و اخلاق زن ستیز، چه در ايرلند، يعنی کشوری اروپايی و چه در کشورھای ديگر ھمگی يکسان عمل می کنند. زنان ملک خصوصی مردان بشمار می آيند.
شلاق مذھب و سنت و اخلاق برای تضمین مناسبات مردسالاری به اشکال متفاوت بر جسم و روان زنان فرود می آيد تا پايه ھای مناسبات اقتصادی و استثمار ھرچه مستحکم تر برجای بماند.

۱۷ دی: تداوم اسارت زن ایرانی در اشكالی دیگر