اجازه نخواهیم داد زهرا کاملی را به ایران برگردانند! - گوتینگن

دعوت به تظاهرات به مناسبت شانزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ - فرانکفورت

دعوت به تظاهرات به مناسبت شانزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ - فرانکفورت

زنان آزادیخواه آلمانی! زنان مهاجر و پناهنده! زنان و مردان آزادیخواه! - برمن

ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﻈﺎﻫﺮات در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم اﯾﺮان - برمن

در راﺳﺘﺎی ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﺎﻣﻌﻪ ای آزاد و ﻋﺎری از ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر

گزارشی از حمایت جمعی از چپ های آلمان از مبارزات اخیر دانشجویی و مردمی- گوتینگن

ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزات داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻣﺮدم اﯾﺮان- گوتینگن

هر جا که هستيد به مبارزات ضد جنگ بپيونديد! - گوتینگن