راهپیمایی روز جهانی کارگر - برمن

گزارش از دو مراسم در روز جهانی زن - لندن

سخنرانی به مناسبت روز جهانی زن - لندن

اکسیون ۱۶ آذر در حمایت و همبستگی با دانشجویان - لندن

گزارشی از تظاهرات در حمایت از خیزش انقلابی مردم در ایران- لندن

به نسل کشی کردستان پایان دهید، به نسل کشی بلوچستان پایان دهید، مرگ بر رژیم ضد زن، جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده، زن زندگی آزادی و.. سخنرانی های کوتاهی هم در افشای جنایات جمهوری اسلامی، آلترناتیو سازی های ارتجاعی و رژیم چنج انجام پذیرفت.

گزارشی از برگزاری روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان! - لندن

بار دیگر با زنانی از ملیت های مختلف در روز جهانی مبارزه با خشونت در یکی از خیابان ها لندن گرد آمدیم تا بگوئیم زنان در سراسر جهان هم سرنوشت هستند و برای جهانی مبارزه می کنند که خشونت بر زن از آن رخت بربسته باشد.

گزارشی کوتاه از آکسیون همبستگی با قیامگران کردستان- لندن

گزارشی از تظاهرات ١٢ نوامبر - لندن