تهران مترو قسمت ۱۳ ۵ اگوست ۲۰۰۹

درگیری در شمال شهر تهران

اعتراضات مردمی با سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور

مرگ بر دیکتاتور

دیکتاتور حیا کن کشورم رو رها کن!

دولت بی لیاقت استعفا استعفا!

سهراب ما نمرده این دولته که مرده!

توپ تانک شکنجه دیگه اثر نداره!