جلسه ۸ مارس در پاریس

به مناسبت روز جهانی زن

کمیته ضد سنگسار - رادیو فرانسه

در مورد کارزار زنان

به مناسبت روز جهانی زن

خلاف نظم موجود

رادیو صدای زنان

پرسش و پاسخ به سوالات

پیرامون یک میلیون امضا

رادیو صدای زنان

بحث افق رهایی زنان

رادیو صدای زنان

به مناسبت صدمین سالروز ۸ مارس روز جهانی زن

در برنامه‌ افق برابری تلویزیون کومله