ما از مرگ حقارتبار رئیسی جنایتکار شاد هستیم.

ما هرگز جنایت های رئیسی جلاد، کسی که که‌ به عنوان عضوی از هیئت مرگ در سال ۶۷ بیش از ده هزار نفر از فداکارترین مبارزین و انقلابیون را اعدام کرد، قاضی مرگی که هزاران نفر را در خیزش دی ۹۶ و آبان ۹۸ کشت، کسی که به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی با نیروی سرکوبگرش صدها نفر از عزیزان ما را در  قیام ژینا کشت، نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم !

٢۶ می ٢٠٢۴

برگرفته از تلگرام :

kaarzaar@