فرهنگ تجاوز به زنان و نژاد پرستی ای فاشیست سلطنت طلب

این فرهنگ تجاوز به زنان و نژاد پرستی ای فاشیست سلطنت طلب و سایبری های شان در نسل کشی از فلسطینی ها را نباید تحمل کرد.

این دارودسته هرگز طرفدار جنبش زنان با شعار «زن زندگی آزادی» نبودند و نمی توانند باشند. چرا که فصل مشترک شان با رژیم جمهوری اسلامی در اشاعه فرهنگ زنستیزانه و فرهنگ تجاوز به زنان است.

جای هیچ تعجبی ندارد که این دارودسته که در دوران #قیام_ژینا به طور کاملا آگاهانه با ردیف کردن ناسیونالیست های راست کردستان و «فعال جنبش زنان» ، همان کسانی که نان به نرخ روز خور و مصادر کننده گان جنبش زنان  بوده و هستند، همراه با سلبریتی ها و فوتبالیست های فرصت طلب، تا توانستند به خیزش «ژن ژیان ئازادی» ضربه زدند تا بتوانند از پیشروی آن جلوگیری کنند، امروزه در کنار فاشیست های نژاد پرست صهیونیست اسرائیلی و امپریالیست های آمریکایی و شرکا در نسل کشی فلسطینی ها ایستاده اند.

این دارودسته که این روزها در حمله به دانشجویان معترض طرفدار فلسطین و مخالف نسل کشی اشغالگران اسرائیلی در آمریکا همراه با فاشیست های اسرائیلی بطور فعالانه شرکت دارند، همان کسانی هستند که طی چند ماه گذشته دست وحدت به جمهوری اسلامی در کمپین فاشیستی و نژاد پرستانه ضد افغانستانی های ساکن در ایران داده اند.

٣٠ می ٢٠٢۴

برگرفته از تلگرام :

kaarzaar@

hashtemars@