جرم سامان یاسین (سامان صیدی)، توماج صالحی  و مهدی یراحی در کنار مردم ایستادن است!

جرم شان تولید هنری است که در خدمت مردم است!

جرم شان این است که خود فروخته نیستند!

جرم شان این است نان به نرخ روز خور نیستند!

بسیاری از هنرمندانی که در یک سال گذشته با الهام از مبارزات مردم علیه رژیم، ترانه و سرود و تولیدات هنری خود را بیش از گذشته در حمایت از مردم تولید کردند، توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به زندان افتادند و زیر شکنجه های وحشیانه قرار گرفتند.

هنرمندانی هم چون مهدی یراحی  نه تنها در کنار زنان و مبارزات آنان علیه حجاب اجباری ایستاد بلکه با خواندن ترانه ای هم چون « روسریتو در بیار» تلاش کرد به گسترش مبارزه زنان علیه حجاب اجباری و کل رژیم زن ستیز خدمت کند.

صدای یاسین و توماج و مهدی باشیم و برای در هم شکستن درهای زندان و آزادی همه زندانیان سیاسی که به سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی وابسته است، مبارزه را با ابتکارات و خلاقیت های گوناگون سازماندهی کنیم و این گونه افکار عمومی را برای حمایت عملی از آنان تشویق و ترغیب کنیم.

kaarzaar@