صدای پارمیدا شهبازی، محمد صادقی و همه عزیزان در بندمان باشیم!

در هفته اخیر جمهوری اسلامی به دستگیری وسیعی ای از کنشگران زن و سایر فعالین حوزه های مبارزاتی در گیلان و کوردستان و… دست زده است. اما این دستگیری ها نه نشان قدر قدرتی رژیم بلکه بیش از هر چیز بیان درماندگی و ترس شان است.

این جمهوری اسلامیست که از سالگرد خیزش- ژینا و نقش نیروهای مبارز و انقلابی، می ترسد.

این جمهوری اسلامیست که برای حفظ رژیم رو به مرگ خود به زمین و زمان چنگ انداخته و شمیشیر سرکوب را بیش از پیش بکار بسته است.

اما مردم بویژه پیشروان مبارز در جامعه و حتی  پیشروان زندانی سیاسی هم چون سپیده قلیان ها از موضوع ترس و وحشت عبور کرده اند و قصدشان از مبارزه به زیر کشیدن کل نظام ستمگرانه حاکم است.

١۹ اگوست ٢٠٢٣

تلگرام کارزار زنان

@kaarzaar