سه شنبه  تعدادی از هنرمندان خلاق اصفهان فولادشهر مجسمه برفی از ژینا امینی ساختند.


ژینایی که نام جاودانه ش رمز مبارزه هزاران هزار نفر در سراسر کشور از کردستان تا تبریز، از بلوچستان تا مشهد، از اصفهان تا تهران، از ایذه تا اراک و... علیه کلیت نظام ستم و استثمار جمهوری اسلامی شد.

نام پر افتخاری که زنان به وسعت جامعه آن را در سر نکردن حجاب اسلامی و آتش زدن آن، گرامی داشتند. نامی که در تاریخ مبارزات نه تنها مردم ایران بلکه مردم سراسر جهان ثبت شد.

١٠ ژانویه ٢٠٢٣

تلگرام کارزار زنان