کاسبان قدرت، در لباس «مدافعین حقوق زنان»!

در نشست دو روزه دوحه، که دوشنبه ۱۹ فوریه، آخرین روزش بود. سه زن به عنوان مدافعین حقوق زنان، شرکت کردند:

محبوبه سراج، یکی از زنان پروژه باز و فاشیست، که در طول این دو سال بزرگ‌ترین پروژه های سفید نمایی طالبان را با حمایت کشورهای امپریالیستی به پیش برده است.

شاه گل رضایی، زنی که سال ها با استفاده از احساسات سنتی و مذهبی مردم بدون اندک ترین خدمت، به عنوان نماینده مردم در قدرت ماند و ثروتمند شد. اما اینبار با استفاده عناوین همچون مدافع حقوق زن و حقوق بشر، خودش را به قطر رسانده.

میترا مهران، که خود را مدافع حقوق زن معرفی می کند، یکی از محصلان پوهنتون امریکایی در کابل بوده و بخشی از پروژه های امپریالیست امریکا است.

اما، زنان ستم کش و مبارز افغانستان که از زمان تسلیمی قدرت به طالب تا هنوز، با گونه های مختلف علیه این گروه ضد زن و زنان لابی گر، مبارزه کرده اند، این بار نیز مخالفت شان را هم با نشست قطر و هم با نماینده های خودخوانده زنان، رسا تر و مصمم تر اعلام کرده اند.


٢٧ فوریه ٢٠٢۴

برگرفته از تلگرام هشت مارس