تنها در تهران در سالگرد قیام زن زندگی آزادی، ۶٠٠ زن بازداشت شده اند!

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌ شدگان اعتراضات ١٤٠١ روز پنجشنبه ٣٠ شهریور ١٤٠٢، در گزارشی از بازداشت دست‌کم ۶٠٠ زن در سالروز کشته شدن ژینا مهسا امینی در پایتخت ایران خبر داد. تعداد ١٣٠ نفر از این زنان بازداشت‌شده، هم اکنون در بند قرنطینه زندان زنان قرچک هستند و پرونده‌شان به دادسرا ارسال شده است.

از چندین روز قبل از سالگرد قتل حکومتی ژینا، وحشیانه سراغ اغلب خانواده های دادخواه رفتند و بسیاری از آنان را بازداشت کردند. در تمامی شهرها نیروهای تا دندان مسلح خود را با ادوات جنگی به خیابان ها گسیل داشتند تا با ایجاد جو ارعاب گرد خاموشی را بر شهرها و روستاها بپاشند. یورش و بازداشت گسترده ای را برای خاموش سازی تمامی فعالین زنان اعمال کردند تا به خیال خود مانع از برنامه ریزی برای اعتراضات سراسری شوند و ...!

اما؛ تنها همین هجم گسترده بازداشت زنان در روز سالگرد، کافی است تا نشان  دهد که با هیچ نیرویی نمی توانند مانع از فوران آتشفشان خشم زنان که به مدت ٤٤ سال فشرده شده است، بشوند!


٢٢سپتامبر ٢٠٢٣

تلگرام هشت مارس