زنان و توافق نامه ی بی شرمانۀ دوحه!

در آستانه‌ی دوسالگی تسلط طالبان بر افغانستان، جنبش زنان عدالت‌خواه، خواهان لغو توافق‌نامه‌ی دوحه شدند. به گفته‌ آنان سرکوب طالبان بیش‌تر شده و جهان به‌ شکل بی‌شرمانه شاهد تاخت‌و‌تاز وحشیانه این گروه است.

امپریالیست امریکا چهار سال پیش با حذف کردن نام رهبران طالبان از لیست سیاه، به صورت رسمی و علنی با دادن دفتر در قطر با این گروه وارد مذاکره شده و با معامله کردن سرنوشت زنان افغانستان این گروه را به قدرت رساند.

زنان در این دو سال حاکمیت این رژیم، کاملا از اجتماع حذف و خانه نشین شدند و زنانی که هم در مقابل این گروه ضد زن مقاومت و ایستادگی کردند، سرکوب، زندانی، مجازات و حذف شدند.

اما جهان در همسویی با شعار فریبکارانۀ  کشور های امپریالیست: «طالبان تغییر کرده اند»، بی شرمانه سکوت کرده است.

١١ آگوست ٢٠٢٣