مردی در «تنگستان» طی نزاع با همسر و دختر ۲۲ ساله‌ی خود، آنها را با ضربات چاقو به قتل رساند!

گوش ها عادت کرده اند و اخبار زن‌کشی، به بخش معمولی از خبرهای روزانه و هفتگی بدل شده اند! به قدری عادی شده که نیازی دیده نمی شود هویت و نام افراد گفته شود. در بخش علل مرگ و میر زنان، سهم قابل توجهی هم به «قتل توسط مردان خانواده» تخصیص دارد!

ولی این زنان، تنها عدد و آمار نیستند!

هویت دارند!

نام و نشان دارند!

ایده و فکر و آرزو دارند!

انسان هستند️!

آمار بالای زن‌کشی، تجلی یک جامعه مردسالار است. برای تغییر بنیادی در فرهنگ ضد زن جامعه، کار عظیمی پیش روی همۀ انسان های عدالت خواه و برابری طلب وجود دارد؛ اما فراموش نکنیم که اولین مانع برای این تغییر بنیادی در ایران، دستگاه عریض و طویل قدرت حکومتی است که از یک سو با بودجه های عظیم، فرهنگ زنستیزانه را ترویج می کند و از سوی دیگر با قوانین ضد زن و مجازات های خفیف برای زنکشی، این امر را اشاعه داده و تسهیل می کنند!

١٢ آگوست ٢٠٢٣