هجوم ۱۲ مأمور به خانه  بهار خورشیدی

در هجوم ۱۲ مأمور به خانه  بهار خورشیدی ۲۳ ساله نقاش و مدرس زبان انگلیسی، بهار جلوی چشم پدرش از طبقه چهارم به پایین پرت شد!

«از فریادها فهمیدیم برای بازداشتش آمده‌اند. حاضر نبود با مأموران برود. صدای مأموران با صدای فریادهای بهار توی مجتمع می‌پیچید. یک‌باره صدای افتادن چیزی آمد و بعد دیدیم بهار از پنجره به پایین پرت شده. دقیقاً همان موقعی بود که پدر بهار رسیده بود جلوی مجتمع. بهار افتاد همان‌جا»

جرم بهار خورشیدی این بود که همراه با هزاران دختر و پسر مبارز دیگر، برای مطالبه فضایی برای نفس کشیدن به خیابان آمدند؛ آنها  آمدند تا اعلام کنند، زندگی زیر یوغ بندگی حکومتی زنستیز و فاشیستی را بر نمی تابند!

مزدوران جمهوری اسلامی هم آمدند تا وحشیانه اعلام کنند که برای ماندن بر اریکۀ قدرت، از هیچ جنایتی فروگذار نیستند!

ما کجا ایستاده ایم؟

با همبستگی و مسلح شدن به خط و تشکل انقلابی، می رویم تا جمهوری اسلامی را با هدف ساختن جامعه ای عاری از ستم و استثمار سرنگون سازیم!

١٣ آگوست ٢٠٢٣