زنان معترض در آستانه هشت مارچ

شماری از دختران معترض کابل امروز سه شنبه به تاریخ ۱۶ حوت در آستانه هشت مارچ، روز میثاق همبستگی جهانی زنان در شهر کابل تظاهرات کردند. آنها شعار «حق، عدالت و آزادی» سر می دادند.

همزمان با آن، شماری از زنان معترض در بلخ نیز در یک گردهمایی اعتراضی خواهان بازگشایی مکاتب و دانشگاه به روی دانش آموزان و محصلان زن شدند.

درحالی که یک روز پیش به تاریخ ۱۵ حوت طبق اعلام رژیم طالبان دانشگاه ها فقط به روی پسران باز شد و طالبان مانع ورود محصلین دختر در دانشگاه شدند.

درحالی که همه مکاتب دخترانه در طول این یک سال و هفت ماه بسته است و زنان اجازه کار بیرون از خانه را ندارند.

از زمانی به قدرت رساندن طالبان توسط امپریالیست امریکا زنان یگانه گروه بوده اند که در مقابل قوانین ضد زن طالبان ایستاده و مقاومت کرده اند.

٧ مارس ٢٠٢٣ / ١۶ اسفند ١٤٠١