دیدارعلینژاد با با پیترسون یک نژادپرستِ ضد فمینیسم

هنوز دیدارهای علینژاد با نئوکان‌های ضد زن و مخالفانِ سقط جنین هضم نشده که با افتخار دیدارش با پیترسون را وایرال می‌کند! پیترسون؟!یک نژادپرستِ ضد فمینیسم که زنان را ناقص‌العقل می‌داند و هرگونه تلاش نظری برای نقد جامعه‌ی مردسالار را احمقانه تلقی می‌کند؟ افتخار به دیدار و مصاحبه با یک همجنس‌گراستیز که اگر قدرت داشت فتوای احداث گشت ارشاد در غرب را صادر می‌کرد؟ با موجود نفرت‌انگیزی که به خاطر تمسخر همجنسگرایان از اینستاگرام اخراج شد؟ با فردی که به خاطر صحبت‌های‌اش علیه واکسیناسیونِ کوید مورد نفرت دانشمندان‌ قرار گرفت؟

پیترسون؟ افتخار به دیدار با نئوفاشیستی که برابری طبقاتی و توزیع عادلانه‌ی ثروت را ناقضِ پیشرفت می‌داند ...؟ دیدار با کسی که احیای سلطه‌ی استعماری سفیدپوستان مسیحی را آرمان  می‌داند؟ ....

بخشی از  پست تلگرامی از کانال:

تلاش امثال مسیح که مبارزات جسورانۀ زنان و مردان جامعه را، به گدایی به درگاه امپریالیست هایی که در نشست گوادالوپ خمینی را در ایران به قدرت رساندند، تقلیل می دهند؛ حقانیت بخشیدن به عاملین اصلی فلاکت اکثریت زحمتکش جامعه است!

١٧ژانویه ٢٠٢٣