طالبان در افغانستان و جمهوری اسلامی در ایران سرکوب می کنند!

گروهی از زنان روز یکشنبه به تاریخ ۲ اکتبر علیه کشتارهای روز جمعه دانش آموزان هزاره در دشت برچی کابل، دست به تظاهرات زدند.

اما گروه ضد زن طالبان با شلیک تیر هوایی و با خشونت و ضرب و شتم مانع تظاهرات آنها شدند.

زنان ایران و افغانستان یک تنه و مقاوم در بلندی های آزادی ایستاده اند و در مقابل ضد زن ترین رژیم های جهان آزادی را فریاد می زنند!

٢ اکتبر ٢٠٢٢