«گشت ارشاد مجازی» عکس پروفایل کارکنان دولت در مشهد را کنترل می‌کند!

هشت مارس: علی رغم تمام خشونت ها و سرکوب های جمهوری اسلامی در تحمیل حجاب اجباری، هر روز بر شمار زنان ایران که بدون روسری و با پوشش هایی خارج از استانداردهای حکومتی، به خیابان می آیند افزوده شده و نظام را مستأصل نموده است.

حجاب اجباری اما برای جمهوری اسلامی عرصۀ مهمی از جنگ علیه زنان است که به هیچ وجه از آن کوتاه نمی آید. بعد از اجباری کردن حجاب در کوچه و خیابان و انواع اشکال سرکوب و خشونت علیه زنان «بد حجاب» و «بی حجاب» در خارج از خانه؛ حالا حکومت حمله به پروفایل های شخصی زنان در فضای مجازی را رسما به لیست سرکوب های خود اضافه کرده است.

کارکرد تحمیل حجاب اجباری، برای نظام جنایتکار و مرتجع ایران، کنترل و سرکوب زنان و در ادامه تحمیل اطاعت و بردگی به کل جامعه است. همبستگی و حمایت عمومی زحمتکشان از زنان در مقابله با حجاب اجباری، یکی از عرصه های مهم مبارزه برای به زانو در آوردن حکومت جمهوری اسلامی است.

١۶ آگوست ٢٠٢٢