طالبان رستورانت‌های مخصوص زنان را در ولایت هرات مسدود کرده‌اند.


این رستورانت‌ها مخصوص زنان بود و از سوی بانوان مدیریت می‌شد؛ اما طالبان گفته‌اند که این رستوانت‌ها دیگر نمی‌توانند فعالیت کنند.

طالبان هشدار داده‌اند که در صورت نادیده گرفتن این دستور، با زنان رستورانت‌دار برخورد قانونی خواهد شد.

در ولایت هرات ۱۰ رستورانت مخصوص زنان فعالیت داشت که پس از دستور امر به معروف و نهی از منکر طالبان از فعالیت باز مانده است.

هشت مارس: پیشروی گام به گام فاشیست های مرتجع و زن ستیز طالبان، با هدف محو کامل موجودیت زنان در سطح جامعه صورت می گیرد. این رسم حکومت های جنایتکار و دیکتاتور است که برای حفظ اقتدار خود، فشار و سرکوب را روز به روز بیشتر ساخته و آحاد جامعه را یکی پس از دیگری، مرعوب و منفعل سازند.

 این هجوم وحشیانه را تنها با مبارزات توده ای می توان مسدود ساخت. ایستادگی و مبارزه در مقابل قوانین زنستیز طالبان، وظیفه همه افراد و نیروهای پیشروی افغانستان و جهان است.

تلگرام سازمان زنان هشت مارس

31 مه 2022