تجمعات اعتراضی زنان علیه قدرت گیری طالبان در افغانستان! 

از سه هفته پیش که طالبان وارد کابل شده و قدرت را قبضه کرده است، چندین بار شاهد حضور زنان شجاع و جسور افغانستان برای مقابله با یورش طالبان به حقوق زنان بوده ایم.

در روزهای جمعه و شنبه ۱۲ و ۱۳ شهریور ۱۴۰۰، بار دیگر زنان با در دست داشتن شعارهایی مبنی بر مطالبه حق تحصیل، کار و حضور اجتماعی، در نیمروز و کابل به خیابان آمدند که نیروهای زن ستیز طالبان با ضرب و شتم، گاز اشک آور و اسپری فلفل، به متفرق نمودن آنان پرداختند

هشت مارس: آنچه به زنان این شهامت را می دهد که خطر مرگ را به جان بخرند و در خیابان هایی که زیر چکمۀ خون آشامان زن ستیز طالبان است، حضور یافته و مطالبات خود را فریاد بزنند، این است که مرگ را به بازگشت به پستوی خانه ها ترجیح داده و خوب می دانند برای احقاق حقوق خود باید به همبستگی مبارزاتی و آگاهانه خودشان متکی باشند.

حمایت از زنان افغانستان، وظیفه همه زنان و مردان برابری طلب و آزاده در جهان است!

 

#مرگ_بر_طالبان_زنستیز

#همبستگی_ستمدیدگان

#رهایی_زن_رهایی_جامعه

#سرنگونی_انقلابی

#جهان_عاری_از_ستم_و_استثمار

@hashtemars

برگرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس

۶ اکتبر ۲۰۲۱