Èå یÇÏ ÂÐÑ٬ ÑÝیÞی ˜å ÌÓÇÑÊ ÑæÇÒ ˜ÑÏä ÑÇ Èå ãä ÂãæÎÊ

ÑæÒ åÇ ÏÑ ÐÑäÏ٬
æ ãÇ ãÓÇÝÑÇä 񋂊 åÓÊیã.
ÈÓیÇÑی ÝÑÇãæÔ ãی ÔæäÏ٬ ÚÇÏی ãی ÔæäÏ٬ ÇÒ یÇÏ ãی ÑæäÏ.
ÇãÇ
ãÑ ãã˜ä ÇÓÊ Ñ ÑæÇÒی ˜å Èå ãÇ ÏÇÏی ÑÇ ÝÑÇãæÔ ˜äیã¿
ãÑ ãã˜ä ÇÓÊ åÑå ãÕãã Êæ ÑÇ ÏÑ ãÈÇÑÒÇÊ ÊæÏå Çی ÝÑÇãæÔ ˜äیã¿
ãÑ ãã˜ä ÇÓÊ ˜å äÞÔ یËœ Òä ÔæÑÔی ÑÇ ÏÑ ÃŽیÇÈÇä ÝÑÇãæÔ ˜äیã¿

äå٬ ãã˜ä äیÓÊ!
ÏÔãä åã ÎÔã Êæ æ ãÈÇÑÒå ÓÇÒÔ äǁÐیÑ Êæ ÑÇ ÝÑÇãæÔ äÎæÇåÏ ˜ÑÏ.

Êæ٬ åãÏÓÊ ÊæÏå åÇ ÈæÏیº
ÈÑÇی åãیäº
 Ã‡Ã’ Þáå åÇی ÂäÏ æ Ã¥یãÇáیÇ ÊÇ ÝáÓØیä æ ÇیÑÇä یÇÝÊäی åÓÊی.

Êæ ÈÇ ÎáÞ ÈæÏی٬ ÚÞÇÈ ÊیÃ’ ÑæÇÒ ÎáÞ ÈæÏی æ
ÏÑ ÊÌÑÈå ÎáÞ ÊÌÓã ÎæÇåی یÇÝÊ.