پيام انجمن زنان "كوراژ"

پيام انجمن زنان "كوراژ"

 

زمان عزیز،رفقای ایرانی عزیز،

با دلی پر از غم ودر کمال تاسف از فوت آذر با خبر شدم، و اینکه او چه نقش پرباری در جنبش زنان رادیکال  داشت و ما چه بسیار هنوز به او نیازمند هستیم!

 افکارم به خصوص پیش تو است زمان، از آنجا که تو دوست و همرزمی بسیار باوفا را ازدست     داده ای. او را در دلت بسپار و بگذار که این سوگ و اندوه را مبدل به نیرو ای در راستای اهداف مان شود.

صمیمانه درآغوش می گیرمت

سوزه بادر

همچنین از جانب انجمن زنان  "کوراژ" نیز پیام تسلیت و همدلی را عرض می کنم در این ساعات آکنده از این خلأ ناباورانه و بی درمان. ما در کنارتان هستیم و دوست داریم در صورت امکان در مراسم یادبود و وداع از این رفیق و همرزم شرکت کنیم.

سوزه بادر

از طرف انجمن زنان " کوراژ"

 

* - پيام فوق در مراسم يادمان  رفيق آذر درخشان در شهر هامبورگ – 15 ژوئن 2012 – خوانده شد.