خبر درگذشت ستاره عزیز ما را غمگین و سوگوار نمود

 

خبر درگذشت ستاره عزیز ما را غمگین و سوگوار نمود. عظمت وجود ستاره آن چنان بود که هر انسانی با هر مقام و اندیشه را در اولین لحظات دیدارش متاثر و مجذوب خود می نمود، من خود از جمله افرادی بودم که در اولین ساعات دیدار حیران روحیه انقلابی این شیر زن مبارز و جدا کم نظیر شدم.

یادش گرامی و راهش ادامه راهمان

سهراب سهرابی

26 ژانویه 2011