پیام همدردی سایت گزارشگران بمناسبت درگذشت فعال جنبش زنان - مینا حق شناس

 

پیام همدردی سایت گزاشگران بمناسبت در گذشت فعال جنبش زنان – مینا حق شناس

خبر غم انگیز از دست دادن یکی از پیگیرترین فعالین جنبش رهائی زنان  واقعه ای جانگداز برای همه یاران و خانواده  این عزیز از دست رفته است.

 جای خالی نسرین قطعا هم اکنون و در آینده همه مشتاقان رهائی زنان ایران را متاثر خواهد کرد.

زنده است اما پیام مینا که همانا ازادی زنان از یوغ ستم و تبعیض می باشد.

ما را نیز در غم خود شریک بدانید. صبر و استقامت برای خانواده این عزیز آرزومندیم.

بهروز سورن - سایت گزارشگران

2011 -01- 13