رفیق مینا از اردوی بیشمار کار بود

رفیق مینا از اردوی بیشمار کار بود. پرولتری انقلابی که با شوریدگی خاطر همچون سرو ایستاده به چنگ مرگ و زندگی شتافت.

برخیز ای داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگیست

شوریده خاطر ما را برده به چنگ مرگ و زندگی

باید از ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند

وانگه نوین جهانی سازیم هیچ بودگان هر چیز گردند

رفیق مینا به عنوان یک کمونیست برجسته اصل واقع بین باش و آنچه را ممکن نیست طلب کن در طول زندگی پربارش به اجرا درآورد. همواره مبارزه با سختی و مشقت های مسیر پر پیچ و خم در راه دست یابی به هدف نهائی- کمونیسم- او را مصمم تر می ساخت. به ما یاد داد که مبارزه با سختی ها یعنی حل تضادهای موجود در طول راهپیمائی طولانی برای نیل به جهانی فارغ از ستم و استثمار کمونیستی، برای همین هیچ چیز او را متزلزل و متعجب نمی ساخت. رفیق مینا یکی از کادرهای برجسته جنبش کمونیستی ایران بود. عمیقا معتقد بود که رهائی و رفع ستم بر زنان در هیچ جامعه ای ممکن نیست مگر با آزادی و رفع ستم مردسالارانه زنان بدست خود زنان آگاه و کمونیست. 

 بر ما نبخشد فتح و شادی خدا، نه شه نه قهرمان

با دست خود گیریم آزادی در پیکارهای بی امان

تا ظلم از عالم بروبیم نعمت خود آریم به کف

دمیم آتش را و بکوبیم تا وقتیکه آهن گرم است

یادش همانند تمامی رفقای کمونیست در سراسر جهان در قلب من برای همیشه جا باز کرد.

تنها ما توده جهانیم اردوی بیشمار کار

داریم حقوق جهانبانی نه خونخواران غدار

غرد وقتی رعد مرگ آور بر رهزنان و دژخیمان

در این عالم بر ما سراسر تابد خورشید نورافشان

از مرگش انده نباید بر ما نشیند، زانو در خاک نباید مالید بلکه مصممتر به سازماندهی و نظم آهنین بپردازیم!

روز قطعی جدال است آخرین رزم ما

انترناسیونال است نژاد انسانها

برهان عظیمی