درگذشت رفیق مینا حق شناس را به همه تسلیت می گویم

درگذشت رفیق مینا حق شناس را به همه تسلیت می گویم.

 از دست دادن اینچنین عناصر زحمتکشی در این شرایط که چپ ایران در پراکندگی و تشتت به سر می برد، ضربه ای جبران ناپذیر به جنبش ازادی خواهی مردم ایران و مبارزه طبقاتی در ایران است.

یادش جاودانه باد.

 با احترام شهرام نجفی