به یاد مینا

به یاد مینا

از طریق این پیام می خواهم مراتب همدردی خود را به خاطر از دست دادن رفیق مبارز مینا حق شناس زنی که زندگی خود را وقف باورهای خود نمود به تمام دوستان و همکاران وی اعلام نمایم.

 مینا را شخصا نمی شناسم اما هر انسانی اگر نگاهی کوتاه هم به زندگی وی بیافکند در خود احترام خاصی به مینا خواهد داشت.

یادش گرامی و راهش استوار باد.

آندره ژید ( ژان یادگار)

 13 ژانویه 2011