به یاد انسانی شریف و دردی مشترک

به یاد انسانی شریف و دردی مشترک

از دست دادن انسانی شریف و کمونیستی ارزنده، آنهم در شرایطی که نیاز به صداهای سرخ و فریادهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه است اندوهی است بس بزرگ و غمی است دردناک که هر تبسمی را بر چهره خانواده اش، یاران و دوستانش ویران کرده. رفیق مینا سالیان سال با شور و عشق و امید به فردائی شایسته و سرخ که میبایست فرماندهان استثمار و ستم سرنگون و کارگران و زحمتکشان حاکم شوند، جانانه جنگید و در زیر سایه مرگ همواره صدای دادخواهی زنان و تهیدستان زمین بود. این زن شجاع و مبارز از همه محکهای آزمایش سخت و تحمیلی زندگی سربلند بیرون آمد و سربلند زیستن را مصمم و استوار ترجیح داد به تن خواری و ذلت کشیدن. روخ بلند و سرکشش بهمراه عشق سرخ و بیمرزش به کارگران و زحمتکشان سالها بود که از مرزهای سرمایه جهانی گذشته بود و به شعار کارگران جهان متحد شوید تبدیل شد. من خودم را همدرد خانواده اش، یارانش و دوستانش میدانم و در غم و اندوهشان شریک. در پایان استقامت و شکیبائی را برای خانواده و یارانش را آرزومندم.

با احترام عزیز عارفی

13 ژانویه 2011