دوستان عزیز

یاران گرامی مینا حق شناس

از شنیدن خبر در گذشت مینا بسیار متاثر شدم، تاره عکس او را که دیدم متوجه شدم که این زن فعال و مبارز را می شناختم. صمیمانه به شما تسلیت می گویم

با احترام

هایده ترابی

11ژانویه 2011