دوستان عزیز

خود را در غم شما شریک می دانم

با مهر

الهه امانی

11 ژانویه 2011