رفقای هشت مارش

رفقای هشت مارس 

زنان مبارزی چون مینا حق شناس اگر چه دیگر در میان ما نیستند. اما یادشان ، کوشش هایشان ، باورشان  و توانائی هایشان با ما و تمام کسانی است که با جنبش آزادی و برابری طلبانه ی زنان همراهند.

یاد چنین عزیزانی راهنما و روشنگر راه مبارزان آزادی ست.

گیسو شاکری

2011/01/10