با نسرین عزیز (مینا حق شناس ) در هفتمین مجمع عمومی 8 مارس آشنا شدم

با نسرین عزیز (مینا حق شناس ) در هفتمین مجمع عمومی 8 مارس آشنا شدم. دیدارمان تکرار نشد ولی در همین مدت کوتاه با چهره مهربانش و با تلاشش برای حضوری موثر علی رقم بیماری  و مصرف دارو مرا تحت تاثیر قرار داد.

قبل و بعد از هفتمین مجمع عمومی هم از دوستانی که او را از نزدیکتر می شناختند، در وصف پیگیری و تلاش خستگی ناپذیرش برای پیش برد اهداف جنبش انقلابی زنان بسیار شنیده ام.  نسرین عزیز دیگر با ما نیست ولی یاد او با لبخند شیرین و نگاه امیدوار به آینده همیشه با ماست.

فقدان این زن مبارز را به همه یاران و نزدیکانش، به همه زنان 8 مارس، تسلیت می گویم .

یادش گرامی و راهش پر رهرو باد  

اخگرفرزانه