محمد جواد لاریجانی اعلام کرد: سنگسار یک حکم محترم است

محمد جواد لاریجانی اعلام کرد: سنگسار یک  حکم  محترم است!

محمد جواد لاريجاني، در حال حاضر يكی از مقامات مرتبط با قوه قضاييه است. مسئوليت او ماستمالی كردن موازين حقوق بشر به نفع احكام شرعی است. به علاوه، لاريجانی به عنوان مهره ای كه دارای ارتباطات ويژه ای با امپرياليستهای انگليسی است شهرت دارد. بيست و سوم تير ماه، اين مهره بدنام و مشكوك در يك برنامه زنده تلويزيونی به دفاع آشكار و سرسختانه از مجازات اسلامی سنگسار دست زد. او در مقابل سوال مجری برنامه در باره اجرای حكم سنگسار جعفر کیانی در تاكستان چنين پاسخ داد: سنگسار يك حكم محترم، اصيل و كاملا منطبق بر شارع اسلام است. "محترم" و "اصيل"! انگار حرف از يك هنر سنتی است! انگار از ميناكاری يا منبت كاری صحبت می كنند. به راستی كه اين جانيان واقعا هنری جز شكستن استخوان و بريدن رگ و پی انسانها ندارند.

لاريجانی در اين گفت و گو، آب پاكی را بر دست كسانی ريخت كه به راحتی فريب حرفهای پوچ مقامات قوه قضاييه و مشخصا شاهرودی را خورده اند که چند سال پیش در مقابل اعترض اتحادیه  اروپا فرمودند فعلا احکام سنگسار به تعویق بیاندازید. لاريجانی گفت: ايشان به هيچ وجه با نفس مجازات سنگسار مخالفتی ندارند. بحثی اگر باشد بر سر نحوه اجرای حكم است! لابد شاهرودی بر سر علنی شدن يا نشدن اجرای احكام سنگسار بحث دارد. شايد در مورد اندازه سنگها و يا اينكه قربانی اين حكم وحشيانه را تا كجا بايد در خاك فرو كنند، نظرات ويژه و ابتكاری خود را دارد.

نكته ديگر در حرفهای لاريجانی به دولتهای غربی و به اصطلاح دفاعشان از حقوق بشر مربوط می شد. او به صراحت گفت كه  جمهوری اسلامی برای انطباق احكام قوه قضاييه اش با موازين بين المللی چهار بند را امضا كرده است كه هيچيك از اينها نافی حكم سنگسار نيست! بر مبنای اين توافقات، احكام بايد جنبه تنبيهی داشته باشند نه انتقام جويانه. و جمهوری اسلامی به امپرياليستهای غربی اطمينان داده است كه سنگسار را برای تنبيه انجام می دهد نه انتقام! پس قضيه حل است.

لاريجانی يك چيز را راست می گويد: سنگسار كاملا منطبق بر شارع اسلام است. اين را بهترست هر كسی كه به "اصلاحات" از بالا در اين نظام ضد انسانی اميد بسته و فكر می كند كه بدون جدايی دين از دولت، و بدون برچيدن سلطه شريعت از دستگاه قضايي، می توان از شر اين جنايات شنيع و تكان دهنده خلاص شد، خوب درك كند.

اگر كسی فكر می كند با اميد بستن به نق زدن های گاه به گاه نهادهای قدرت اروپايی به سنگسار و اعدام ها در جمهوری اسلامی می توان اين وضع را عوض كرد، بهتر است بداند سرمايه داری غرب فقط در پی منافع اساسی اقتصادی ـ سياسی ـ نظامی خود است. تا وقتی كه با وجود همين نظام اسلامی اين منافع تامين و تضمين شود، هيچ مخالفت اصولی با شكنجه و سنگسار و شكل های ديگر اعدام ندارد. اين دولتها، همانهایی هستند كه وقتی منافع و نقشه هايشان ايجاب می كرد، برای زمينه چينی حمله نظامی و اشغال افغانستان، سنگسار يك زن به دست طالبان مرتجع را به تيتر اول رسانه های بين المللی تبديل كردند. و اگر حالا در مورد سنگسار پی در پی زنان و مردان ستمدیده در جمهوری اسلامي، خفقان گرفته اند و صدايش را در نمی آورند، مسلم بدانيد كه پای منافع بزرگی در ميان است.

طی چند ماه گذشته چندین حکم سنگسار اجرا شده است. عباس حاجی زاده و محبوبه محمدی در سال  1385، جعفر کیانی در تیر ماه 1386 و هم اکنون بیش از ده مورد که خبرشان درز کرده است نیز در انتظار اجرای حکم سنگسار بسر می برند: مکرمه، کبری، خیریه، سپیدار، ایران، ملک، صغری، اشرف، فاطمه، لیلا، عبدالله  چشم به راه  فعالیت های ما هستند حتی اگر ما را از نزدیک نشناسند.  هر کجا که هستید و به هر شکلی که می توانید فردی و جمعی این اعتراضات را  سازمان دهید. 

می توان و باید کارزای عظیم در داخل  و خارج  کشور برپا کرد. باید مرتجعین جمهوری اسلامی را به عقب نشاند و آنان را مجبور کرد که دست به  این جنایت نزنند و این مهم از طریق اعتراضات متنوع و گسترده مردم در داخل و خارج کشور و بسیج افکار عمومی مردم غرب ممکن است. 

 سازمان زنان هشت مارس (ایرانی- افغانستانی)

 تیرماه 1386

www.8mars.com